2.1 Toepasselijkheid
De algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van
toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door LIGHTFLASH entertainment
met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde
apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: LIGHTFLASH entertainment te Beinsdorp
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst
apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en
belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder
voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende
accessoires, bekabeling en verpakkingsmaterialen.

2.3 Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel
24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de
overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt
op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te
kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per
overboeking, volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.

2.5 Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en
vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annulerings-
bepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
eerder dan op de tiende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering
kosteloos geschieden; later dan de negende dag vòòr de aanvang van de
huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

2.6 Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder
verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer
rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder
dan 30 dagen.

2.7 Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze
gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader
en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te
allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot
gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om
de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

2.8 Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte
verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet
toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te
verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

2.9 Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede
conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de
huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de
apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt
aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur
voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet
toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de
gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde
apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is
huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

2.10 In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden
afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op
het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem
gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te
allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden
teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die
einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook,
alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de
huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de
verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige
terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag
waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met
50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de
kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd
alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn
vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of
tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade
mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond
van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn,
zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding
eveneens van huurder te claimen.
2.11 Meldingsplicht In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht
hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval
van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen
bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft
voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen
toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij
gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van
de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

2.12 Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend
met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de
apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de
gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte
schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te
verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de
huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

2.13 Schade
2.13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan,
ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder
indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de
huurder afgesloten schadevergoeding.
2.13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en
andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of
anderszins zaken te bevestigen.
Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig
plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt
aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de
huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of
vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit
verbod zijn beschadigd.
2.13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of
niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt
toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde
apparatuur.

2.14 Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde
apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem
door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden,
kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

2.15 Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een
huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige
gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

2.16 Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in
bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

2.17 BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit
het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in
openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die
muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt
via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van
huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door
BUMA/STEMRA/SENA.

2.18 Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van LIGHTFLASH entertainment
voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de
huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie
van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige
AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met
deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

2.19 Aansprakelijkheid
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het
gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is LIGHTFLASH entertainment
niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken
van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de
gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake LIGHTFLASH entertainment voor alle aanspraken
van derden vrijwaren.

2.20 Overmacht
2.20.a. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst
redelijkerwijs door wederpartij niet meer van LIGHTFLASH entertainment kan worden verlangd;
2.20.b. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij LIGHTFLASH entertainment en/of haar
toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;
2.20.c. LIGHTFLASH entertainment behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht,
de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te
ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
2.20.d. LIGHTFLASH entertainment behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen
van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het
moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;
2.20.e. LIGHTFLASH entertainment behoudt zich het recht voor om zich op overmacht
te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de
prestatie geleverd had moeten zijn.